Publikationer

Trädgårdsarkeologi

Trädgårdsarkeologi på von Echstedtska gården

Värmlands museum 2021


Trädgårdsarkeologisk undersökning vid von Echstedtska gårdens trädgård, Kila socken, Värmland, anlagd av assessorn Bengt von Echstedt (1723-1794). Bland annat undersöktes gårdsplanen och den murkantade terrassen direkt norr om herrgårdsbyggnaden.


Mer

Eidsvollsbyggningens park

ArchaeoGarden Rapport 2014:1


Trädgårdsarkeologisk dokumentation 2012-2013 vid bruksherrgården Eidsvoll Verk, Akershus fylke, med anledning av renoveringen av parken kring Eidsvollsbyggningen    inför Grunnlovsjubileet i Norge 2014.


Rapport (Pdf)  lägre upplösning (Pdf)

Bilagor:  1 (kritpipor), 2 (osteologi/fisk), 3 (dendrokronologi), 4 (översiktsplan)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (detaljplaner)

Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar

Jakobsson, A., Persson, B., Biwall, A., Jansen, J., Trinks, I. & Andréasson. A.

LTJ Rapport 2012:1, SLU Alnarp


Tvärvetenskaplig undersökning av trädgårdar och dammar vid Tomarps kungsgård, Skåne,  från 1600-talet genom bl.a. kartering med georadar, arkivstudier & växtinventering. 


Rapport (Pdf)

Den dolda lustgården: Baron Posses park på Rosenlund

Winroth, L., Andréasson, A. & Pettersson, C. Jönköpings läns museum Rapport 2011:32


Hösten 2010/våren 2011 gjordes en kartering med georadar väster om herrgården Rosenlund, Jönköping, för att söka spåren efter ett torp. Mer oväntat hittades också välbevarade lämningar efter herrgårdens trädgård med parterr, gångar, damm etc. 


Rapport (Pdf)

Oväntat karterad med georadar... (artikel, Populär arkeologi, 1/2013, Pdf)


Fossesholms trädgård

ArchaeoGarden Rapport 2010:1 & Rapport 2011:2


Trädgårdsarkeologisk utgrävning av bl.a. gångar, kanter, odlingsbäddar, dräneringssystem, terrassering, en fruktträdgård och en vattenomgärdad ö i trädgården vid herrgården Fossesholm i Vestfossen, Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke, sannolikt anlagd under 1700-talets andra hälft.


Rapport 2010:1 (Pdf)

Rapport 2011:2 (Pdf)


Krusenstiernska trädgårdens gångar

ArchaeoGarden Rapport 2011:1


Trädgårdsarkeologisk utgrävning av gångsystemet samt sökande efter en försvunnen gång i Krusenstiernska gårdens 1800-talsträdgård, Gamla staden, Kalmar, med anledning av ett pågående långsiktigt restaureringsarbete. 


Rapport (Pdf)

Krapperup Södra Trädgården

ArchaeoGarden Rapport 2009:1


Undersökning av välbevarade lämningar efter gången kring 1600-talsträdgården vid Krapperups slott, Skåne, med anledning av att rekonstruktion. I ett schakt dokumenterades även en järnframställningsugn från förromersk järnålder (300-200 f.Kr.).


Rapport (Pdf)  Bilaga 1-2 (Pdf) Hämta Bilaga 3-6i (Pdf)

Lusthuskullen på Katrinetorp

Malmö Kulturmiljö Rapport 2007:001


Trädgårdsarkeologisk undersökning i den engelska parken anlagd i början av 1800-talet vid Katrinetorp landeri, Malmö. Vid utgrävningen dokumenterades en dammiljö med bl.a. lusthusgrund, konstgjord kulle, stentrappa och spegeldamm.


Rapport (Pdf)

Naffentorpsgårdens trädgård

Malmö Kulturmiljö, enheten för arkeologi, Rapport 2006:09


Inventering och inmätning av växter och fysiska lämningar ovan jord. Studien visade att hela anläggningen från 1830-talet utformats efter ett geometriskt system till vilket alla komponenter i såväl parkdelen som det buxbomskantade mittpartiet relaterats.  


Rapport (Pdf)

Grön Kulturmiljövård

Ulla Molins trädgård i Höganäs

Anna Andréasson (Sjögren), Malmö Kulturmiljö Rapport 2008:020

Boel Nordgren & Anna Andréasson (Sjögren) (2015)


Ulla Molins trädgård i Höganäs, anlagd av trädgårdspionjären journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909-1997), byggnadsförminnesförklarades 2010, och är till såväl form som växtinnehåll ett intressant exempel på hennes trädgårdskonst.  


Inventering, vård- och skötselplan 2008  (Pdf) lägre upplösning (Pdf)

Uppdaterad vård- och skötselplan 2015 (Pdf)


Då som nu: Kvarndala trädgård i tiden

Odla och äta: En receptbok från Kvarndala

Kvarndala Kulturhistoriska Förening & ArchaeoGarden (2014 & 2013)


Om restaureringen av 1930/40-talsträdgården vid småbruket Kvarndala i Skåne.  'Då som nu' visar hur man med frivilliga krafter och begränsad budget kan restuarera en trädgård och bruka den för att förmedla kunskap om odling och historia. Den nominerades till priset Årets trädgårdsbok 2015. 'Odla och äta' handlar om hur man tog hand om det man odlat. 


Säljs på Kvarndala och via bokhandeln


Kulturreliktväxter: Levande fornminnen och hur vi bevarar dem

Andréasson (Sjögren), A., Christiansen, H.G., Bjerregaard, T.H. & Ansebo, L.

NordGen 2014


På många platser finns idag kvarstående växter från olika tider som sedan länge försvunnit ur handeln och är intressanta att bevara. Skriftens handledningsdel berättar om hur man på enkla sätt kan anpassa skötseln av platser så att kulturreliktväxter kan att leva vidare.


svenska (Pdf)

danska (Pdf)

Klagshamns stationspark

Malmö museer, Kulturarvsenheten Rapport 2011:011


Utredning och dokumentation av spår efter park och trädgårdar vid Klaghsmans station. Stationsparken i Klagshamn söder om Malmö är en lummig grön kulturmiljö med komplex historia. Miljön betraktas som en resurs i vidareutvecklingen av området. 


Rapport (Pdf)

Sege Parks gröna kulturmiljö

ArchaeoGarden Rapport 2009:3


Kulturmiljöutredning, före detta Malmö Östra sjukhus (1935-1995). Då sjukhuset uppfördes lades stor vikt vid miljön och trädgårdsskötsel ingick som en del i terapin. I samband med områdets omvandling är den gröna kulturmiljön en resurs värd att ta vara på. 


Rapport (Pdf) lägre upplösning (Pdf)


Kvarndala gårds trädgård: inventering & plan

Malmö Kulturmiljö, enheten för kulturmiljövård, Rapport 2008:021

ArchaeoGarden Rapport 2009:5


Dokumentation av växter och fysiska spår i Kvarndala gårds trädgård samt förslag till vård- och skötselplan som första steg i ett långsiktigt projekt med syfte att renovera och förvalta Kvarndalas trädgård (se vidare Då som nu ovan). 


Inventering, vård och skötselplan Rapport (Pdf)

Restaureringen av Kvarndalas trädgård: första året: Rapport (Pdf) 


Trädgårdshistoria

Svensk trädgårdshistoria: Förhistoria och medeltid

Andréasson Sjögren, A., Heimdahl, J. & Wiking Leino, M. (2021)


Kapitlet Medeltidens trädgårdsodling (s. 53-99) sammanfattar dagens kunskap om  trädgårdarnas utformning och bruk i Sverige under medeltiden (ca. 1050-ca. 1525). 


Boken kan beställas här 

Trädgårdshistoria för inventerare: 1800-1950

Centrum för Biologisk Mångfalds skriftserie 19 (2007)


Perioden 1800 till 1950 är särskilt intressant för den som vill förstå hur den gröna kulturmiljö vi har omkring oss idag vuxit fram. Boken togs fram som kunskapsunderlag för de många frivilliga inventerararna inom Programmet för Odlad Mångfald.


Den tryckta boken är slut, men den finns som Pdf här 

Prydnadsträd & buskar i handeln 1936-1946

Lantbruksakademiens Experimentalfält (1936-1900) & Vassbo trädskola (1895-1946)

Centrum för Biologisk Mångfalds skriftserie nr 58.


Rapporten presenterar sortimentet av prydnadsträd och prydnadsbuskar i priskuranter från Experimentalfältet i Stockholm och Vassbo trädskola i Dalarna, Hela det systematiserade och analyserade grundmaterialet redovisas, liksom tolkningarna av äldre namnbruk.


Hämta  (Pdf)

Träd och buskuppropet

Anna Andréasson (Sjögren)  & Katarina Wedelsbäck Bladh

Centrum för Biologisk Mångfalds skriftserie 25 (2009)


Boken ger historisk bakgrund till odlingen av prydnadsträd och buskar i Sverige, variationer i färg, form och växtsätt, samt tips kring skötsel, förökning och bevarande. I en katalogdel presenteras handelssortimentet av prydnadsbuskar och klättrande buskar 1800-1950.


Hämta


Arkeologin blottar medeltidens trädgårdar

Artikel (s. 65-72) i Lustgården 2016, årsskrift för Föreningen för Dendrologi och Parkvård


Vad vet vi om medeltidens trädgårdar? Tanken att trädgårdskulturen kom till Norden med "munkarna" är djupt förankrad men blir idag allt mer ifrågasatt. Fanns det inga trädgårdar före munkarna? Var munkarna verkligen de enda som bedrev avancerad trädgårdsodling? Ny forskning gör att vår bild av äldre tiders trädgårdar blir allt tydligare.


Läs skriften här, artikel s. 65-72

Hämta artikeln som Pdf

Kulturväxter, nyttoväxter & ogräs: trädgård på järnåldern

Artikel (s. 98-149) i boken: Fest, slakt, Odling: neolotikum och järnålder i Hyllie

Red. Peter Skoglund, Malmö Kulturmiljö, 2008. 


Vid utgrävningarna i Hyllie undersöktes bl.a. en gård från äldre romersk järnålder med en  inhägnad strax intill på ca. 700 kvm. Kan detta vara spåren efter en trädgård? Analysen av förkolnade makrofossil från gården visade särskilt rik förekomst av oljedådra och lin. 


Hämta artikel (Pdf)


Nygamla gatuträd i våra städer: ginkgo, korstörne och platan

Artikel i Lustgården 2020, årsskrift för Föreningen för Dendrologi och Parkvård


Sökandet efter ett nytt sortiment av gatuträd för innerstadsmiljöer satte fart på 1980-talet och 1990-talet, då almsjukan orsakat stora hål i städernas grönska och följdes av nya sjukdomar på ask, lind och hästkastanj. De nya trädsorterna väcker uppmärksamhet och upplevs som exotiska. Men hur nya är de egentligen?


Läs här, artikel s. 94-105 

Kultur- & trädgårdsväxter i herbarier, bibliotek & arkiv

Anna Andréasson (Sjögren) & Torbjörn Tyler 

Artikel (s. 161-168) i boken: Källor till trädgårdsodlingens historia (2014)


Introduktion till äldre herbarier och botaniska samlingar som grön kulturhistoria och källor till kunskap om trädgårdsväxter och växternas intoduktionshistoria.


Hämta artikel (Pdf)

Arkeologi & arkeobotanik: växtmaterial som kunskapskälla

Anna Andréasson (Sjögren) & Ann-Marie Hansson

Artikel (s. 323-334) i boken: Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen (2010)


Introduktion till fysiska lämningar efter människor, odling, mat och aktiviteter som källor till kunskap om odlingshistoria och naturbruk. 


Hämta artikel (Pdf)

Boken finns i bokhandeln


Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna 

Anna Andréasson (Sjögren), Inger Larsson, Kjell Lundquist & Boel Persson

LTJ-fakultetens faktablad 2010:10


Källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia. Rapport från ett nordiskt arbetsseminarium och etableringen av ett Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA) på Alnarp 3-4/3 2010


Hämta faktablad (Pdf)


Bruka och bevara ädellövskogen

Jörg Brunet, Magnus Löf, Anna Andréasson & Johnny de Jong

Centrum för Biologisk Mångfalds skriftserie 41 (2011)


Ädellövskog producerar värdefullt virke, skapar livsmiljöer för tusentals växter och djur och bidrar till ett vackert landskap som inbjuder till friluftsliv. Handboken riktar sig till dem som sköter skogar med flera mål: både ett lönsamt skogsbruk och förstärkning av andra värden: kulturhistoriska och sociala såväl som biologiska. 


Hämta Boken (Pdf)

Kyrkogårdshistoria

Gravvårdar i sten: ett mångskiftande kulturarv

Stad & Land 84. Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2012


På kyrkogårdar runt om i landet finns stengravvårdar som speglar en historia som sträcker sig över nästan tusen år, även om spåren efter de sista 150 åren är tydligast. Boken diskuterar gravstenarnas historia från äldsta tid till nutid. Syfte att vara till hjälp vid kyrkogårdsinventering, för släktforskare och för andra intresserade. 


Boken säljs via Movium bokhandel


Kapitel: Gravstenar: ett kulturarv som berättar

(s. 17-29) i boken: I de dödas vilorum: Malmös begravningsplatser

Rosengren, J. & Striner, U.Kira förlag, Malmö, 2013


Boken finns i bokhandeln


Skånes lapidarium i Sibbhult


Den 26 maj 2012 invigdes Skånes lapidarium i Sibbhult, Östra Göinge. Lapidarium betyder stensamling/stenmuseum och syftet  med friluftsutställningen är att visa hur gravstenarna sett ut i Skåne från ca. år 1800 till nutid. Lapidariet ritades av landskapsarkitekt Mona Wembling. Stenurvalet gjordes av Ann-Britt Svensson (Movium) och Anna Andréasson Sjögren (ArchaeoGarden). 


informationsblad - mer om stenarna i Skånes lapidarium och var de kommer ifrån (Pdf).

Skånsk gravstenskronologi (Pdf) 

Artikel: Historia i sten Historisk arkeologi bland skånska gravstenar (Pdf)

Artikel: Sibbhult – ett nav i stenhjulet (STEN/juni 2013)

Vägbeskrivning