Publikation

ArchaeoGarden

Trädgårdsarkeologi och Grön kulturmiljövård

Källor till trädgårdsodlingens historia

26 tvärvetenskapliga artiklar

På seminariet i Kristiansand den 12 juni 2015 presenterades NTAAs första publikation  Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA).

Rapporten innehåller 26 artiklar indelade efter fyra teman, i princip motsvarande de första fyra årens seminarier


Del 1: Arkeologins källor till trädgårdarnas och kulturlandskapets historia


 • När grönskans prakt till mull och stoft förtvinat: forna tiders trädgårdar i Sverige studerade genom kvartärgeologi och arkeobotanik 1999-2012 Jens Heimdahl (s. 3-15)
 • Arkeobotanik och trädgårdshistoria Karin Viklund (s. 16-29)
 • Trädgårdsarkeologi i medeltida och tidigmoderna städer  Karin Lindeblad & Annika Nordström (s. 31-45)
 • Medeltida klostergrunder på Island: vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn - några tankar kring ett tvärvetenskapligt projekt Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdóttir, Kjell Lundquist (s. 47-53)


Del 2: Kålgårdar och köksträdgårdar


 • Kålgårdarna: Jönköpingsbornas köksträdgårdar Agneta Åsgrim Berlin (s. 57-73)
 • Medeltida kålgårdar i skriftliga belägg Inger Larsson (s. 75-87)
 • Köksväxtodling under 1600-talet - självklarhet eller sällsynthet? En diskussion med utgångspunkt från de äldre geometriska kartorna (cirka 1630-1650) Pia Nilsson (s. 89-98)
 • Kålgårdar i ett historiskt-geografiskt och landskapshistoriskt perspektiv: att studera kålgårdar i äldre kartor Elisabeth Gräslund Berg (s. 99-110)
 • Arkeobotaniska spår av medicinalväxtodling och örtmedicinsk praktik i Sverige 1000-1700 Jens Heimdahl (s. 111-126)
 • Agrar specialisering i krigets skugga: en diskussion om humleodlingens roll under första hälften av 1600-talet Pia Nilsson (s. 127-141)


Del 3: Kultur- och trädgårdsväxter: under mark, på mark, i herbarier och arkiv


 • De Flora Horti Linnaeani: om Linnéträdgårdens flora Jesper Kårehed (s. 145-160)
 • Kultur- och trädgårdsväxter i herbarier, bibliotek och arkiv: källor till introduktions- och odlingshistoria i Norden Anna Andréasson & Torbjörn Tyler (s. 161-168)
 • Dyrkning i norske middelalderbyer: tverrfaglig belyst Ingvild Øye (s. 169-179)
 • Syster Botilda i Vårfruberga kloster och broder Johan Petersson i Vadstena kloster : fakta eller fiktion? Inger Larsson (s. 181-188)
 • DNA och molekylära markörer – Vad kan växter berätta om sin historia? Karin Persson & Katarina  Wedelsbäck Bladh (s. 189-201)
 • Pollenanalyse som metode i hagearkeologiske undersøkelser Lene Synnøve Halvorsen             (s. 203-210)
 • Georadar och trädgårdsarkeologi i Baron Posses park vid Rosenlund Claes Pettersson,      Anna Andréasson & Lars Winroth (s. 211-224)
 • Carsten Ankers hage ved Eidsvoll Verk – Hagearkeologisk undersøkelse i forbindelse med restaurering og istandsetting av Eidsvollsbygningen mot grunnlovsjubileet i 2014  Ingeborg Mellgren-Mathiesen (s. 225-240)
 • Evidence of garden plants in Southern Scandinavia from the Iron Age to Early Modern Times based on archaeological plant records Sabine Karg (s. 241-249)
 • Om trädgårdskonstens och trädgårdsodlingens historia i Finland: skriftliga, språkliga och arkeobotaniska källor Terttu Lempiäinen (s. 251-258)
 • Arkeobotaniska spår efter svensk tobaksodling 1560-1775 Jens Heimdahl (s. 259-272)
 • Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar: ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt Boel Nordgren & Anna Jakobsson (s. 273-285)

Del 4: Kulturreliktväxter


 • What’s in a name? Exploring the definition of ‘Cultural Relict Plant’ Erik Persson (s. 289-298)
 • Cultural relict plants in the Nordic area Erik Persson, Lena Ansebo & Svein Øjvind Solberg          (s. 299-312)
 • Mulige reliktvekster fra norske middelalderklostre Per Arvid Åsen (s. 313-327)
 • Registrering og bevaring af Levende fortidsminder på Bornholm Tino Hjorth Bjerregaard          (s. 329-336)


Sources to the History of Gardening:

 Four Interdisciplinary Seminars 2010-2013 Arranged By the Nordic Network for the Archaeology and Archaeobotany of Gardening (NTAA)


We are very pleased to present this report containing 26 articles

based on the themes of the first four seminars

of the research network NTAA.


Three articles are written in English, the rest in Nordic languages.

All  articles have

English summaries.


www.archaeogarden.se   2017